Algemene voorwaarden VAGplace.nl

Artikel 1. Definities

1.1. Aanbieder: een gebruiker die producten of diensten op de advertentieruimte te koop aanbiedt.
1.2. Aanbod: het door de aanbieder op de advertentieruimte gedane aanbod tot verkoop van producten of diensten.
1.3. Advertentieruimte: de door VAGplace.nl aan gebruikers in de vorm van een elektronische advertentieruimte ter beschikking gestelde geprogrammeerde omgeving waarin het aanbod plaatsvinden.
1.4. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.7. Dienst: iedere door gebruiker op de advertentieruimte aan te bieden of aangeboden werkzaamheid.

1.8. Formulier: elektronisch document waarin de voor het aangaan van de overeenkomst noodzakelijke gegevens zijn opgenomen en waarmee een persoon of entiteit zich voor toegang tot de advertentieruimte registreert.

1.9. Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit met wie VAGplace.nl de overeenkomst heeft gesloten of die de website van VAGplace.nl alsmede vwprojects.nl bezoekt.
1.10. Overeenkomst: de voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere conform de voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
1.11. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
1.12. Product: ieder door gebruiker op de advertentieruimte aangeboden of aan te bieden goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen programmatuur.
1.13. VAGplace.nl: is een handelsnaam van vwprojects. vwprojects is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83364269. VAGplace.nl is de leverancier van de advertentieruimte aan gebruiker.
1.14. Website: de website van VAGplace.nl alsmede vwprojects.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen de VAGplace.nl en gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door gebruiker van de website.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen VAGplace.nl en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door VAGplace.nl opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door gebruiker.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van gebruiker, komt dit voor risico van gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. Uitingen van VAGplace.nl op de website met betrekking tot de advertentieruimte gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van VAGplace.nl van de registratie van gebruiker welke gebruiker middels het formulier heeft voltooid. bevestiging zal middels e-mailverificatie plaatsvinden.

Artikel 5. Rechten/verplichtingen vwprojects / VAGplace.nl

5.1. VAGplace.nl  zal gebruiker gedurende de looptijd van de overeenkomst de advertentieruimte verlenen. Hiertoe zal VAGplace.nl aan gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar stellen, waarmee van de advertentieruimte gebruik kan worden gemaakt.
5.2. VAGplace.nl heeft het recht de programmatuur van de advertentieruimte van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal VAGplace.nl gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de advertentieruimte aan meerdere gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. VAGplace.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de advertentieruimte.
5.3. VAGplace.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een product of dienst voor de advertentieruimte te weigeren en van een advertentieruimte te verwijderen dan wel te verplaatsen indien dit, naar het uitsluitend oordeel van VAGplace.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de advertentieruimte. In geval van twijfel of een bepaald product of dienst op de advertentieruimte kan worden aangeboden, kan gebruiker VAGplace.nl per e-mail vragen over de op de advertentieruimte toegelaten producten of diensten.
5.4. VAGplace.nl behoudt zich te allen tijde, zonder opgaaf van reden, het recht voor een gebruiker de toegang tot de website/dienst te weren en een gebruikersaccount te verwijderen.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Advertentieruimte

6.1. Een gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart gebruiker:
a. meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn;
b. dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn;
c. dat hij nimmer is veroordeeld wegens computermisdrijven, enig ander misdrijf of fraude;
6.2. Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de advertentieruimte wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. VAGplace.nl heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. VAGplace.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de advertentieruimte opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart VAGplace.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker met behulp van de advertentieruimte opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
6.3. Mocht VAGplace.nl kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die gebruiker met behulp van de advertentieruimte heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal VAGplace.nl direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. VAGplace.nl heeft in een dergelijk geval tevens het recht de informatie van gebruiker te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van VAGplace.nl alsmede vwprojects. In geen geval zal VAGplace.nl alsmede vwprojects aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.4. Gebruiker moet de door VAGplace.nl aan gebruiker verstrekte ruimte voor gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. VAGplace is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk gebruiker is. Gebruiker dient VAGplace.nl op de hoogte te stellen als gebruiker een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. VAGplace.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.5. Gebruiker mag geen apparatuur of programmatuur gebruiken bij zijn contacten met de advertentieruimte die de normale werking van de advertentieruimte kunnen verstoren, noch gegevens naar de advertentieruimte verzenden die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de advertentieruimte onevenredig zwaar kunnen belasten.
6.6. Aanbieder is gehouden de producten of diensten zodanig te omschrijven dat de gebruiker zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde of staat daarvan. Aanbieder kan daartoe de producten of diensten beschrijven en/of gebruikmaken van grafische voorstellingen.
6.7. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de advertentieruimte en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door VAGplace.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de advertentieruimte.
6.8. VAGplace.nl staat het versturen van ongevraagde berichten (SPAM) middels haar systemen niet toe.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. VAGplace.nl behoudt zich het recht voor de advertentieruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de advertentieruimte en webservers van VAGplace.nl alsmede vwprojects. VAGplace.nl alsmede vwprojects zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.

Artikel 8. Support

8.1. VAGplace.nl zal gebruiker per e-mail en de website ondersteunen bij het gebruik van de advertentieruimte. Daarnaast kan gebruiker per e-mail aan VAGplace.nl een vraag stellen. VAGplace.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Gebruiker dient eventuele betalingen aan VAGplace.nl middels overmaking te voldoen.
9.3. Alle door VAGplace.nl uit de overeenkomst met gebruiker voortvloeiende kosten komen voor rekening van gebruiker.
9.4. Bij een niet tijdige betaling is gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van gebruiker wordt gelegd, gebruiker overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.6. In bovenstaande gevallen heeft VAGplace.nl alsmede vwprojects voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van VAGplace.nl alsmede vwprojects vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur waaronder de advertentieruimte, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VAGplace.nl. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal gebruiker de advertentieruimte of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. VAGplace.nl heeft technische maatregelen genomen om de programmatuur van de advertentieruimte te beschermen. Het is gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker erkent dat VAGplace.nl alsmede vwprojects de advertentieruimte slechts ter beschikking stelt en gebruiker daartoe toegang verleent en dat VAGplace.nl op generlei wijze betrokken is bij transacties tussen bieders en aanbieders. VAGplace.nl is jegens gebruiker niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, hoedanigheid van de producten of diensten, de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van het aanbod, het recht van aanbieder de producten of diensten te verkopen en leveren of het vermogen van bieders de producten of diensten te kopen.
11.2 Gebruiker erkent dat VAGplace.nl alsmede vwprojects in staat noch verplicht is de identiteit van een andere gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat gebruiker zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een andere gebruiker.
11.3 Gebruiker erkent dat VAGplace.nl niet verantwoordelijk is voor de door gebruikers ter effectuering van hun transacties gehanteerde betalingswijze. VAGplace.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of de risico’s verbonden aan een bepaalde betalingswijze.
11.4 VAGplace.nl alsmede vwprojects is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van op de advertentieruimte aangeboden producten of diensten.
11.5 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van VAGplace.nl jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door gebruiker aan VAGplace.nl betaalde vergoedingen exclusief BTW.
11.6 Gebruiker, (niet) zijnde een consument, vrijwaart VAGplace.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst, de advertentieruimte of het gebruik van de op de advertentieruimte aangeboden producten en/of diensten.
11.7 De artikelen 11.4, 11.5 en 11.6 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VAGplace.nl of zijn werknemers.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat VAGplace.nl alsmede vwprojects door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van VAGplace.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
13.2. De overeenkomst kan door een partij te allen tijde worden opgezegd, na verloop van de overeenkomst, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
13.3. Indien ene partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene partij in verzuim en de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is.
13.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:
– openstaande betalingen;
– intellectuele eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze zullen blijven bestaan voor zolang als VAGplace.nl op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 14. Privacy

14.1 Gebruiker stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten einde de overeenkomst met VAGplace.nl uit te kunnen voeren.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde
derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 16. Wijzigingen AV

16.1. VAGplace.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
16.3. Indien gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
17.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

VAGplace.nl
Kulkweg 4
3151XE Hoek van Holland

Website: https://www.vagplace.nl
E-mailcontact: info@vagplace.nl